ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಹೃದೆಯ-ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು.

Saturday, February 7, 2015


SÁ° ¥ÀÄlzÀ PÀªÀ£À

SÁ° £À£Àß vÀ¯É SÁ°
EzÀÄ EwÛÃa£À RAiÀiÁ°
¨ÉgÀ½UÀAnzÀ ±Á¬Ä
ªÀÄÆr¸ÀzÉ CPÀëgÀ
ºÁ¼É SÁ° ºÁ¼É
zsÀÈwUÉqÀzÉ VÃazÉ vÉÆÃZÀzÉ
ºÁUÉ ¸ÀĪÀÄä£É;

ªÀiÁ£ÀªÀvÉV°è ªÀiÁ£À«®è, ªÀiÁAiÀĪÁV
ªÀiÁ£ÀªÀ, «dÈA©ü¹gÀĪÀ zÁ£ÀªÀ
PÀÄgÀÄqÀÄ PÁªÀÄ PÀtÄÝA©
C§¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ClÖºÁ¸À
ºÀ¸ÀļÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ËgÀĵÀ
EªÀgÀÄ £À£Àß ¸ÀªÀiÁd
£Á£ÀÄ E°è d£À¸ÁªÀiÁ£Àå

¥ÁµÁt PÀÄrzÀ ¥ÁRAr
ªÀÄ£À¸ÀÄUÀ¼À°,
ªÀÄA¢gÀ ªÀĹâ ZÀZïð JA§
£ÀqÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ C¦ÃªÀÄÄ £ÉvÀÛUÀqÀj
£ÀgÀ£ÁrUÀ¼ÀÄ £ÀAeÁzÀªÀÅ
PÀtÄÚ PÉA¥ÁV £ÉvÀÛgÁ¬ÄvÀÄ PÀ¥ÀÄà

zsÀªÀÄð PÀªÀÄð ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À ºÀÄnÖUÉ
PÁgÀtgÀÄ EªÀgÉÃ, ªÀPÁÛgÀgÀÄ EªÀgÉÃ,
¥Á®ÄzÁgÀgÀÄ EªÀgÉÃ. EªÀgÀ
JzÉAiÀÄ ¨sÁªÀUÀ¼ÀÄ §AeÉAiÀiAvÁV
¨sÁæªÀÄPÀ G¹gÁV, §¹gÁUÀ°®è ¨sÁævÀÈvÀé
E£Éß°èAiÀÄ ºÉjUÉ ¨ÉãÉ..!!

                                             

bÉÃ......! F UÉÆqÀÄØ ¨sÁæAvÀÄ
¥ÀxÀå«®èzÀ gÉÆÃUÀ.
PÀ¸ÀzÀ vÉÆnÖAiÀÄ°è
UÉƧâgÀªÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ «µÀAiÀÄ
£À£ÀUÉÃPÉ DUÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄÄRå.!
AiÀiÁjUÀÆ ¨ÉÃqÀzÀ PÁqÀzÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ
DUÀ¢gÀ° £À£ÀUÉ ¸ÀAUÁw
£Á£ÀÄ ºÁUÀÄ £À£Àß ¸ÀA¸ÁgÀ
EzÀ®èªÉà £À£Àß ¥Àæ¥ÀAZÀ
ªÀÄvÉÛÃPÉ F Mt ªÀiÁvÀÄ
PÉ®¸ÀPÉÌ ¨ÁgÀzÀ ºÀgÀmÉ.!

E¯Áè...... PÀªÀ£ÀªÁUÀ°®è
¥ÀzÀUÀ¼À ¨É¸ÀÄUÉ ¸Àj ºÉÆAzÀ°®è
§gÀzÀzÉ®èªÀ£ÀÄß ºÀjzÀÄ ºÁQzÉ
ªÉÆzÀ°UÉ §AzÉ ªÀÄvÀÛzÉà ±ÀÆ£Àå.

SÁ° vÀ¯É zɪÀézÀ £É¯É
F ¸ÀvÀåzÀ GQÛUÉ
ºÉƸÀvÉÆAzÀÄ ¥ÀÄl ¸ÉÃ¥ÀðqÉ.!
EzÀĪÉà £À£Àß SÁ° ¥ÀÄlzÀ PÀªÀ£À.
No comments:

Post a Comment