ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಹೃದೆಯ-ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು.

Wednesday, July 13, 2011

' ಭಗ್ನಪ್ರೇಮಿ '

1 comment: