ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಹೃದೆಯ-ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು.

Monday, July 25, 2011

''ಹರಿಸದಿರು ಕಣ್ಣೀರು ''

     

1 comment: