ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಹೃದೆಯ-ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು.

Monday, January 3, 2011

ನಿಗೂಢ

  ನಿಗೂಢ 

ಎತ್ತ ನೋಡಿದರು 
ಬದುಕು ಬಟ್ಟ ಬಯಲು 
ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡ 
ನಡೆದರೆ ಸುಡು ಧರಣಿ
ಬಟ್ಟ ಬಯಲ ನಡುವೆ 
ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ನಿಂತ ಅನುಭವ 
ಕೇಕೆ ಹಾಕಿ ನಗುತಿರುವ 
ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟ ಆತ್ಮಗಳು,
ಚಿತೆ ಆರಿದರು 
ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಅರೆಬೆಂದ ಶವಗಳು,
ಸುಳಿಗಾಳಿ ಸುಳಿಯೇ 
ಮೈಯಲ್ಲ  ರಕ್ತದ ಅಂಟು 

ಇದು ನಿಗೂಢ ಮನಸ್ಸಿನ 
ಸೊಗಡು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ 
ಕಥೆ-ವ್ಯಥೆ.. 

No comments:

Post a Comment