ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಹೃದೆಯ-ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು.

Monday, January 3, 2011

ನೀ ನಿಲ್ಲದೆ..ನಾ ನಿಲ್ಲ

ನೀ ಬರುವುದು ಅರೆಕ್ಷಣ ನಿಧಾನವಾದರೂ 
ಸಹಿಸಲಾರೆನು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ..ವಿರಹ ನೂರು ತರಹ
ನೀನಿಲ್ಲದ ಬಾಳು ಬಾಳಲ್ಲ 
ನಿನ್ನ ಕಾಣದೆ ಬದುಕೇ ಇಲ್ಲ..

ಚಂದಿರನಿಲ್ಲದ ಬಾನೆಲ್ಲಿ..? 
ಕಿರಣ ಬೀರದ ಸುರ್ಯನೆಲ್ಲಿ..?
ಕಾಂತಿಯ ಬೀರುವ ನೀನೆಲ್ಲಿ..?
ಕವಿದ ಕತ್ತಲ ಸರಿಸಿ ಬಂದು ಬಿಡು ಗೆಳತಿ..

ನನ್ನ ಕವಿತೆಗೆ 
ನೀನೆ ಕೊನೆ ಮೊದಲ ಸಾಲು 
ನಿನ್ನ  ಪ್ರೇಮಕೆ 
ಮೊಗೆದು ಕೊಡುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪಾಲು..  
 Love Image 367792

No comments:

Post a Comment