ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಹೃದೆಯ-ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು.

Saturday, October 22, 2011

...ಕರಗುವ ಮುನ್ನ...


.....ಕರಗುವ ಮುನ್ನ...
ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು 
ಕರಗಿ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ  
ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ 
ಹರವಿ 
ಕುಳಿತುಬಿಡು 
ಒಮ್ಮೆ......

ನೂರು ನೂರರಲ್ಲಿ 
ಒಂದನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ 
ಹೊರಟು ಬಿಡು 
ಹಿಂದೆ ತಿರುಗದೆ 
ಸುಮ್ಮನೆ...

ಗುರಿ ಸಾದಿಸೆ 
ಬಂದು 
ಗರಿ ಮುಡಿದುಕೋ
ಬಿಮ್ಮನೆ....

No comments:

Post a Comment