ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಹೃದೆಯ-ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು.

Sunday, December 26, 2010

ಓ ಮನಸೇ

 ಓ ಮನಸೇ 

ಮನದೊಳಗೊಂದು ಹೊರಗೊಂದು 
ತೋರಿಕೆಗೊಂದು ಹಾರಿಕೆಗೊಂದು 
ಒಂದೊಂದರಲ್ಲೂ ಗೊಂದಲದ ಗೂಡು
 
ಹೇಳುವುದೊಂದು ಬಯಸುವುದೊಂದು 
ಮಾತಾಡಿದರೆ  ಮಗದೊಂದು 
ಒಂದೊಂದರಲ್ಲೂ ಚಿಂತನೆಯ ಜಾಡು

ನನಗೆ ನಾನೇ ಸಾಟಿ 
ಬೇರಾರಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸರಿಸಾಟಿ 
ಮನದ ತುಂಬಾ ಗರ್ವದ ಮುಸುಕು

ಬೆತ್ತಲಾಗಿಸು ಮನವನ್ನೊಮ್ಮೆ
ಹರಿದು ಹೋಗಲಿ ಕರಿ ಮುಗಿಲು 
ಸ್ವಚ್ಚಂದವಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು  

No comments:

Post a Comment