ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಹೃದೆಯ-ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು.

Sunday, December 26, 2010

muttina kaavya


ನನ್ನವಳು ನುಡಿದ ನುಡಿಗಳ ಹೆಕ್ಕಿ
ಮುತ್ತಾಗಿ ಪೋಣಿಸುವಾಸೆ
ಮುತ್ತಿನ ಕಾವ್ಯವಾಗಿಸುವಾಸೆ

ಆದರೆ ನುಡಿಯಳು ನನ್ನವಳು
ಸಿಹಿ ನುಡಿಯ
ಸಿಲುಕಿ ಹೋಗಿವೆ ನುಡಿಗಳು
ಎದೆಯಾಳದಲ್ಲಿ
ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿವೆ ನೆನಪುಗಳು
ಅವಳ ನೆನಪಿನಂಗಳದ
ತಲೆ ಎಂಬ ಮಸ್ತಿಷ್ಕದಲಿ
ಅಪಘಾತದ ಆಘಾತದಿಂದ

ಆದರು ಒಮೊಮ್ಮೆ ನಗುವ
ಅವಳ ನಗುವನ್ನೇ ಹೆಕ್ಕಿ
ಮಾಲೆಯಾಗಿಸಿ ಧರಿಸಿ
ಮರೆಯುತಿದ್ದೇನೆ
ನಾ ಬರೆಯಬೇಕಿಂದಿದ್ದ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದ ಕಾವ್ಯವ....

No comments:

Post a Comment