ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಹೃದೆಯ-ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು.

Monday, December 27, 2010

ಇಂತಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ.......

ಮರೆತೆನೆಂದರೂ ಮರೆಯಲಿ ಹೇಗೆ ನಿನ್ನ 
ಕಾಡಿ ಕಂಗೆಡಿಸಿ ಮರೆಯಾದ ಮಾನಿನಿ ನೀನು 
ಮಾತಿಗೂ ನಿಲುಕದೆ ಮರೆಯಾದೆಯಲ್ಲೇ..

ಮೌನದಲಿ ಮಾತನಾಡಿ 
ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಕೊಂದು
ಪ್ರೇಮ ಪಾತಕಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ..

ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರೇಮಿಸಿಬಿಡು ನನ್ನ 
ಮನಸಾರೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವೆ ನಿನ್ನ 
ನೀನು ಮತ್ತೆ ಕಾಣದಿರು ಸರಿಯೇ....

ಬರೆದು ಬಿಡುವೆ ಷರವ ನೀನೆಂದಿಗೂ ನನ್ನವಳೇ 
ನಿನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವ 
ಇಂತಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ........

No comments:

Post a Comment