ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಹೃದೆಯ-ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು.

Thursday, May 3, 2012

--- ಕನಸು ---

ಬೆಳದಿಂಗಳ 
ಬಾನಲ್ಲಿ 
ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ
ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ 
ನಿನ್ನ 
ಮುತ್ತಿಡಲು 
ಬಂದೆ...

ಆದರೆ 
ನಕ್ಷತ್ರಿಕನಂತೆ
ಅಡ್ಡ 
ಬರಬೇಕೆ..?
ನಿನ್ನ 
ಅಪ್ಪಾ..!!!

No comments:

Post a Comment