ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಹೃದೆಯ-ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು.

Thursday, May 3, 2012

--- ಹೊಂಬೆಳಕು ---


ಭರವಸೆಯಲಿ 
ಬಾಗಿಲು 
ತೆರೆದಿದೆ 
ನನ್ನೀಹೃದಯ
ನೋಡು 
ಗೆಳತಿ  

ಒಳಹೊಕ್ಕು 
ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿ 
ಧಮನಿ ಧಮನಿಯಲ್ಲಿ 
ಒಂದಾಗಿ 
ಬೆರೆತುಬಿಡು

ಎದೆ 
ಬಡಿತದ 
ಪ್ರತಿ ಮಿಡಿತವು 
ನೀನಾಗಿ 
ಬೆಳಕಾಗಿ 
ಕಣ್ಣಾಗು ಬಾ...

No comments:

Post a Comment